Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Priyè pou delivrans mwen a Letènèl………
Posted On 9/16/2017 7:37:37 PM  

Bondye papa m ki nan syèl la

Jeova Nisi, Banyè mwen…

Jeova Sabawòt Defansè mwen…

ou menm ki se Chèf Siprèm, 

ou menm ki se souveren, 

ki domine sou tout otorite!

Ou menm ki gen tout pouvwa…

ou men m lè ou pale, letènite anvayi…

ou men m ki di epi sa rive…

ou menm ki pase lòd epi sa ekzekite…


Mwen vini devan twòn ou daprè promès pitit ou a Jezu Kris! 

paske mwen bezwen delivrans!

yon delivrans konplè de tout kòd ak chèn rasyal, 

de tout madichon rasyal, 

de tout move lwa rasyal

de tout vye espwi monden, 

de tout vye fòs  fènwa…

de tout move pawòl kontaje, 

de tout move pawòl destriktiv…

de tout move pawòl kontrayete…

de tout move kontra… 


kontra lwa rasyal, kontra demon, kontra mayifik…

kontra djab nan dlo, djab nan lanmè, 

djab nan wòch, djab nan montay,

djab nan fènwa, djab nan senmityè, djab nan fanmi, 

djab nan kafou, djab nan rivyè, dean nan abitasyon,

djab nan pye sen, djab danlè, djab nan mond envizib, 


delivrans de tout prensipo, de tout move vwa, 

de tout move van, de tout move ranvwa, 

de tout ekspedisyon, de tout kout maji, de tout tout kout poud,

de tout kont maltaye… de tout lwil kap boule, 

de tout wanga, de tout boutèy mare;

de tout gode vlope ak fil ki pike ak zepeng…

de tout chandèl nwa mare…


de tout sèkèy antere…  de tout vye medsi-n…

de tout vye pelerinaj… de tout vye kadna kadnase, 

de tout klou poto kloure nan pye bayawonn…

de tout vye chen, kabwit, poul, mouton, bèf, toutwèl, pijon antere anba tè…

de tout semagri, de tout bèt nan dlo…

de tout vye lwa èzili, vye lwa abrara-m, bawon samdi, mèt kafou

de tout vye seremoni pitit fèy,

de tout vye san bèt sakrifye a zidòl

de tout vye seremoni djab rasyal…

de tout dedikasyon rasyal lèm te nan vant manman-m

lèm te ti bebe, lèm pat ko gen konesans byen ak mal

de tout move lè, de tout move men ki te tepoze sou mwen

de tout move madichon nan djòl sal fanm chaj…

de tout move pawòl mason lòj… Pawòl malfetè, pawòl tafyatè…


de tout imoralite seksyèl…

de tout move rankont…

de tout move demach

de tout kontraje seksyèl…

de tout move touchman seksyèl…

de tout move koneksyon seksyèl…

de tout rankont mayifik…

de tout move koneksyon nan mariyaj…

DE TOUT VYE RELASYON…


au nom de Jesus de Nazareth, le Roi des rois,

le Seigneur des seigneurs, le Redempteur du monde,

mwen ranvèse tout malfezan sa yo,

mwen deklare lagè kont tout au nom de Jesus

mwen deklare e mwen dekrete yo san zefè au nom de Jesus

mwen deklare au nom de Jesus mwen delivre de tout malediksyon sa yo

mwen pran otorite nan non Jezu Kris, mwen deklare kounyeya menm

mwen separe de tout pèsekisyon sa yo a jamais, dans le nom de Jesus!!!

mwen deklare au nom de Jesus Christ pèsekisyon rasyal sa yo

pap kontye nan pitit mwen, mwen kraze yo, mwen brize yo, mwen rannn yo

aneyanti, mwen kòmande yo, retounen ale jwenn mèt yo au nom de Jesus!!!


Jodi a, mwen deklare e mwen dekrete, mwen ak tout pitit mwen,

ak tout sèm yo, nou libere de tout pèsekisyon sa yo au nom de Jesus Christ!!!

mwen ak tout fanmi m, nou se pitit Bondye, 

nou kouvri anba San Jezu Kris, 

nou ekipe ak tout za-m Bondye yo

nou se eritye wayòm Bondye a e ko-eritye Jezu Kris

nou beni, nou pap mouri men nap viv pou-n rakonte

grandè Bondye!

 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found