Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Remèt Djab la, sak pa pou ou a!
Posted On 9/16/2017 7:42:05 PM  

Gen yon delivrans wap chache byen lontan

ou priye, ou jene, ou rele, ou vire, ou tounen,

wale sou motay, wale nan misyon, ou chante,

ou dirije, ou preche, ou evanjelize, ou bay ofrann,

ou peye di-m, ou pran sentsèn, ou fè revèy, 

ou ofri aksyon degras, malgré tout sa ou fè,

TI MARI PA MONTE, TIMARI PA DESANN…

SI OU PA REMET DJAB LA SAK POU LI A

KI KENBE ANBA MEN OU BYEN RED LA,

OU FEK KOUMANSE FE KOVE…

SE TANDE WA TANDE MOUN DELIVRE

MEN KATA POU OU MENM, OU PAP JANM DELIVRE

PASKE OU GENYEN ZAFE DJAB LA NAN LAVI OU!!!


Anpil nan nou ap poze tèt nou kesyon

de kisa misye ap pale la a?

OU TOUJOU AP POZE KESYON, MEN 

OU PAP JANM PRAN YON TI TAN

POU OU ANALIZE TET OU, ANTRE NAN OU

CHACHE NAN OU, SAK KI NAN OU OUBYEN 

KI SOU OU KE BONDYE PAT BA OU?

SE PA PASKE OU PEYE L AK KOB OU, KI FE LI POU OU!

Depi yon moun vòlè yon bagay epi li vini vann ou,

ou achete li, OU PI VOLE PASE MOUN SA-A!


Gen de bagay ou achete, se yon antray ou pran,

se yon pongongon ou rantre nan lavi ou,

se yon demon, yon djab, yon lwa, yon malediksyon

ou mare nan kou ou… tout otan ou pa tounen 

pèsekisyon sa a, kote ou te achte l la oubyen kote

ou te adobte l la, ou pa gendwa janm anyen nan vi ou.

Lè se Kretyen ou ye, ou dwe konnen ke genyen bagay 

nan mond sa-a, se pa pou ou yo ye

men nou si tèlman eklere, nou si tèlman modènize,

nou pa gen respè pou okenn règ ke Bondye li etabli

akoz de frekansite sa a nou gen nan nou,

nou pap janm benefisye BENEDIKSYON ki nan Levanjil la!!!


Pa exanp, ou di ou se Kretyen, 

depi se tou ki nan ou, chaje ak zanno,

lè ou pa jwenn ase tou, ou fouye lòt tou

an konprenan ke Bondye ki tekKreye ou a,

se yon enbesil li ye, li pat konnen sa ke li tap fè-a

MEN NOU PA MANKE FREKAN!!!

Nou pran kò nou, nou trase vèvè sou yo, paske nou wè

tout gro zetwat Aliwoud ap fèl, nou fèl tou…

TOUT SA NOU WE MOUN AK FE, NOU FE LI TOU,

NOU CHAJE AK TOU NAN NOU, PASKE NOU TOUJOU 

AP KOPYE SOU LEMOND.

Vrè Kretyen können ke li genyen yon sèl modèl: JEZU KRIS!!!


Bondye kreye chak moun diferan, 

chak moun espesyal nan je Bondye

kelkeswa jan ke Bondye desine ou a

KOUT, WO, SEKSI, GRA, CHECH, LED, BEL, DEFO-M

KOKOBE, BWATE, AVEG, BEBE, SOUD, BLANCH, NWA,

ROUJ, JO-N, CHEVE LONG, CHEVE KOUT, FIGI WON, FIGI LONG

FIGI PLAT, GRO DEYE, TI DEYE, GRO VANT, VANT BLOK, GRO PYE,

TI PYE, kelkeswa jan ou ye ya, OU ESPESYAL DEVAN BONDYE NAN SYEL LA

PASKE OU SE KREYATI BONDYE, se pa zèklè, oubyen loraj ki kale ou men se Bondye

menm ki mete ou sou Tè sa -a!!!

OKENN MOUN PA GEN DWA DEFET SA BONDYE FE!


zwa dizan di Kretyen, batize, manb legliz

chak jou, ou rantre nan legliz la ak yon cheve diferan

yè, sete ke cheval, avan yè sete ke bourik, jodi a se ke bèf

chak mwa, cheve ou chanje koulè, ki kalite Kretyen ou ye

ki diferans ki gen ant oumen ak lòt yo ki deraye nan mond la?

Ou gen bag nan tout 10 dwèt ou, 3 nan zòtèy ou,

ou gen chèn nan ren, chèn nan pye, chèn nan kou, chèn nan tounen ak zòrèy.

O BONDYE, KISA OU YE MENM? ESKE OU SE SEVANT BONDYE?

KOTE TRANSFOMASYON AN, KOTE DIFERANS LA? KOTE SANBLE AK KRIS LA?

KI MOUN OU YE, KISA WAP DEFANN NAN LEVANJIL LA?


Pou kisa tout radòt sa yo? Pou kisa ou te vini nan Levanjil la

pliske se tan ou vini pèdi, se ban ou vini chofe. OU REFIZE CHANJE,

OU REFIZE KOUBE ANBA PAWOL BONDYE A. 

OU SE YON REBEL, YON KOU RED, OU SE YON LWIJAN BOJE

OU PA GEN RESPE POU BONDYE. SI OU PA CHANJE, DJAB AP MANJE OU!Temwayaj…rezilta sak ka rive lè ou gen bagay djab la nan men ou!

yon jèn fiy, premye diman nan mwa-a, jou sentsèn nan legliz li,

seremoni sentsèn pral koumanse, yon demon sezi manmzèl epi

li fè li ap rale, ranpe sou vant li tankou yon koulèv andedan tout legliz la!

Jèn fiy a, ap gronde, figi li defigire, lap rele anba imilyasyon djab la,

lap rache cheve nan tèt li epi lap voye yo atè, pèsonn pat ka konprann

kisa ki tap pase nan moman nan! yo pat ka koprann pou kisa, lap rache 

cheve li nan eta parèy men apre kèlke tan de imilyasyon, pastè legliz la, 

sèvitè Bondye vivan an, deside pou li chase djab la kap pèsekite jèn fiy a,

men anvan li chase djab la, li te vle tout moun nan legliz wè kouman djab ka 

imilye moun ki ouvè pòt bali antre.


Pastè a mande demon an, kiyès liye e kouman li fè rantre nan jèn fiy a,

ki dwa li genyen pou li fè radiyès sa? DEMON TE REPONN SEVITE A,

LI DI LI KE LI SE PAKONPRANN, pakonprann se non demon an epi li di

pastè li akonpaye ak yon lòt ki se ogou feray. Epi pastè repoze li menm kesyon an 

ankò, KI DWA OU GENYEN POU OU RANTRE NAN JEN FIY A?

Li di pastè a konsa ke jèn fi a, genyen zafè li nan men’l, li pap deplase san ke li pa jwenn yo!

Tout moun tap retann de kisa djab la ap pale paske jèn fi a pat gen anyen nan men li

MEN YO PAT REYALIZE KE TOUT CHEVE YO KE JEN FI A TAP RALE LAGE ATE YO

PAT VREMAN CHEVE PAL. SE TE ANPIL FO CHEVE KI SOTI NAN LOT MOUN

YON SERI DE FO CHEVE KI PA KE BET MEN KI SOTI NAN MOUN KI GEN LONG CHEVE

KI MOURI DEJA OUBYEN KI GEN TROP YAP VANN. Pastè a te oblije mande pou yon sizo

epi yo koumanse coupe tout rès fo cheve yo, lage yo atè jis kaske tout soti epi demon yo

ale.


OU MENM KI DI OU SE KRETYEN, KAP MACHE CHACHE BATANKRANM POU OU METE 

SOU OU, KONNEN KE DJAB LA LI PAP DOMI EPI LI PA NAN GRIYEN AK MOUN

KAP PRAN ZAFE METE SOU LI EPI KAP PRAN POZ KE SE KRETYEN YO YE, SI OU PA 

REMET DJAB LA SA KI POU LI YO, KAFE OU KAPAB KOULE AK MA.


LABIB MANDE POU NOU SENP, SEN, REJENERE, TRANSFOME, DOSIL EPI EMAB

NOU TRO EKLERE NAN LEVANJIL, NOU TRO MODENIZE, SI NOU PA CHANJE

JAN JEZU MANDE A, DJAB LA KA FE SA LI VLE AK NOU!


Ou menm ki gen zòrey, tande mesaj ak avètisman Bondye voye ba ou

ale remet djab la sak pa pou ou a. SA OU TE FET AK LI A, SE LI MENM KE BONDYE 

TE VLE OU GENYEN, TOUT SA OU AJOUTE KAPAB TOUNEN YON PESEKISYON POU OU!


Jezu renmen ou lap tann ou!!

 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found