Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Vrè problèm nou, Ayisyen!
Posted On 9/16/2017 7:43:09 PM  

Jèn fi ak jèn gason, tande byen sa-m pral di nou la-a…

nou menm ki fèt nan venteyinyèm syèk la…

depi nou tou piti nap tande pale kouman Ayisyen pa ka viv ansanm 

oubyen 2 Ayisyen pa kapab kolabore pou yo fè anyen ki bon…

Wi, sa se yon reyalite, nou tande li, nou wè li epi nou fè eksperyans lan,

nou menm preske aksepte li, tankou se yon bagay ke nou fèt avèk li…

li vini sanble tankou yon karakteristik kiltirèl pou nou, men an reyalite,

sa se pa yon verite.


Jèn Ayisyen, nou se avni peyi a demen…

nou kapab chanje epidemi sa a kap detwi nou depi lontan, 

nan tout aspè nan lavi a epi ki rann nou pa ka avanse nan anyen nou fè.

Bagay sa a, fè nou fè fyasko preske nan tout bagay:

nan biznis, nan lekòl, nan travay, nan tout aktivite sosyal, politik, kiltirèl,

edikasyonèl, familyal,  menm nan relasyon konjigal…

Yon Ayisyen kapab fonksyone trè byen ak nenpòt lòt nasyon men 

depi se ak yon lòt Ayisyen, deblozay pete,

si Bondye pa di yon mo, yonn kapab viktim fatalman!


Kisa problèm sa a ye menm?

Gen moun ki di, se yon kesyon de “klas” ran sosyal,

zòt di se “edikasyon” nou manke konpreyansyon,

yo menm arive di se akòz de koze “esklavaj” la,

genyen ki di se “Meriken, Kanadyen ak Blan Franse”

genyen ki di se “Divalye” ki kòz, lòt di se “Aristid” menm,

anfen, yo fè tout sòt de akiszasyon kont menm pròp frè yo

kap sibi menm problèm nan epi ki viktim akoz de menm kriz sa-a!


Tout bagay sa yo ke yo di ki kòz problèm nan, 

pagen anyen pou wè ak vrè problèm nan… 

wi se vre, kèk nan yo se problèm men se pa yo

ki rasi-n problèm ki fè nou menm Ayisyen nou pa kapab kolabore 

pou nou leve atè a, kote nap drive plis ke 400 zan-an


Souvan nou tande moun ap di ke nou pa gen lidè,

oubyen peyi-a pa janm gen yon bon lidè…

si sa se te yon reyalite, nou tap toujou esklav Blan Franse yo

men se paske yon jou nou te gen yon lidè ki te kanpe pou gide nou

a libète kifè jodi-a nou gen yon peyi. Se pa edikasyon ki fè nou pagen 

tèt ansanm, pa ekzanp, foumi pa pase lekòl men yo travay ansanm, 

pagen chay yo paka leve nan koloni an. Lokis pa ale lekòl men pami yo

genyen grad; yo travay ak disipli-n. Bofalo pa ale lekòl men yo genyen tèt 

ansanm, yon predatè pa kapab fonse antre pran yonn san l pa dizi troup la. Kouman fè nou menm Ayisyen nou di se mank edikasyon ki fè nou pa vle wè yonn ak lòt, nou pa kapab viv ansanm, nap touye yonn lòt, nap fè 

lòt fou, vòlè, mechanste, nou menm arive fè yo tounen zonbi, non, non, non sa se pa problèm edikasyon. Yon moun gendwa trè edike epi li se yon sadik; pa ekzanp, Itlè te edike men se yon mechan li te ye. Farawon se te yon gran wa men li te yon mechan ki touye anpil ti bebe menm jan ak wa Ewòd. Edikasyon pa ka fè ou pa mechan si ou gentan gen mechanste a andedan ou.


Ankò, kisa ki vrè problèm nan?

Yon predikatè tap fè yon konvèsasyon ak yon Brezilyen; (nou konnen 

ke anpil Ayisyen ap tchwe yon lòt Ayisyen pou Brezil paske yo se fanatik fou pou ekip Brezil la) Brezilyen an di sèvitè-a se yon bagay ki trè biza, 

ke li pa kapab konprann menm; lè li chita lap pale ak yon sèl Ayisyen, li reyalize ke Ayisyen an reyèlman entelijan epi trè ideyalis epi se tankou yon filozòf men lè li mete 5 Ayisyen ki sanble ki gen menm karakteristik la ansanm pou yo pataje ide yo, afen ke pou li kapab soti ak yon rezolisyon, li reyalize se tankou gazoli-n li pran epi lap vide li sou yon boukan dife… rezon paske 5 Ayisyen yo tonbe batay, yon ak lòt, chak gen yon ide diferan, yonn pa vle sede ak lòt, yo prèt a pete fyèl lòt paske se ide pam nan ki bon. Sa te rann Brezilyen an reyèlman tris paske tout fwa li eseye diferan Ayisyen se toujou menm rezilta a.


Tout bon, sa reyèlman tris epi se yon wont pou tout Ayisyen paske nou wè sa ap fèt tout tan nan medya Ayisyèn nan. 

Nou kapab wè ke se pa edikasyon ki problèm fondamantal la men kisa menm ki problèm nan? Premyèman, ann fè yon koudèy nan Bib la, 

pa fè kè ou kase, nou pa pral preche ou Levanjil men nou vle fè ou wè yon reyalite afen kou kapab dekouvri vrè problèm nou, Ayisyen.

Pandan Jezu Kris, tap fè pakou evanjelik li sou tè a, chak jèn gason li te rele, ki te aksepte envitasyon li, li te rele yo disip li epi li te konsidere yo kòm zanmi li. Bondye ki te voye Jezu Kris, li konsidere tout moun ki fanatik, oubyen disip Jezu Kris yo, tankou pitit li, li adopte atravè Jezu Kris pou kapab vini pitit li epi li fè yo benefisyen tout richès ke Jezu Kris genyen nan wayòm ni. 


Ou kapab byen ap mande pou ki rezon tout istwa sa yo? 

Repons la trè senp…ou bezwen reyalize diferans ki genyen

lè wap mache ak yon moun, yon group, yon relijiyon oubyen yon

pati politik or kèlkonk, ki kalite konsiderasyon yo ba ou oubyen 

kisa yo panse de ou, ki valè yo ba ou, kisa yo gen pou yo ofri ou,

eksetera… lè ou chwazi pou ou sèvi yon moun, yon dye oubyen 

yon kil, pou ki rezon ou chwazi yo epi kisa wap benefisye.


Sa ki enpòtan ke nou bezwen konnen an se ki problèm Ayisyen an 

epi kouman pou nou ranje li. Nou tap pale ou de Moun ki tap mache ak Jezu Kris yo men kounyeya, nou pral pale ou de moun ki ap mache ak 

Satan, sa yo rele nan langay Ayisyen an “Djab” la, “Lesifè,” “Advèsè” a, eksetera… anvan nou arive devwale vrè problèm Ayisyen an. Lè yon moun ak sèvi “lwa,” sa yo rele zanj rebèl ki se demon, move espwi, patizan Satan ke Bondye te retire epi voye jete deyò nan syèl la paske yo dezòbeyi, trayi Bondye epi menm esye pou yo te bay Bondye yon kou deta. Vwala ke se vye espwi sa yo ke anpil moun ap sèvi, yo konsidere yo tankou se kilti yo, relijiyon yo, zansèt yo, byen ansestral oubyen eritaj yo. 


Lwa sa yo, yo gen diferan karakteristik, yo teritoral, yo gen diferan pouvwa  e tout anba gouvènman Satan, Djab la. Kòm nou tout konnen Satan li pa gen anyen ki bon nan li. Li se yon mechan, tout dezi li, se vòlè, touye, asasinen epi maltrete moun… demon kap sèvi li yo, pa vle wè sa yo rele moun nan menm… yo reyèlman mechan anpil. Se eksateman jan de bagay sa yo, anpil Aysyen ap sèvi ke yo rele lwa. lwa sa yo, moun kap sèvi yo, you konsidere moun sa yo tankou CHEVAL, se pou tètsa yo rele moun kap sèvi yo, chwal yo. Yo moute yo lè yo vle epi yo bwè san yo, lè yo vle, yo abize yo lè yo vle, yo fè yo demand ekzajere lè yo vle. Yo san pitye. Depi moun kap sèvi yo a pa bayo sa yo mande a, yap pete fyèl moun sa a epi yo kapab touye tout fanmi moun sa a. 


Nan peyi Ayiti, Vodou se relijiyon pèp la… se kilti pèp la, 

lwa yo, se ero pèp la, yo bay tout vi yo pou to sèvi lwa sa yo.

Chak lwa sa yo gen karakteristik mechan pa yo. Yo pran plezi nan fè mechanste sèlman paske yo pa gen bonte nan yo e tout moun kap sèvi yo, oblije menm jan ak yo paske se sa yo di a ki dwe fèt. Pèp Ayisyen an kounyeya vini viktim jan de lòbèy sa yo. Pou kisa nou menm pèp Ayisyen nou pa kapab kolabore se paske lwa pa kolabore ak lwa. Chak grenn rete nan teritwa pa l. Yo pa negosye ak lòt… se sak fè yo toujou ap di, yo pa manje, yo pa bwè nan men lòt so lòt pa ka fè yo anyen enbyen se men sistèm sa a, preske chak grenn Ayisyen adopte. Chack grenn Ayisyen li kontrole pa yon espwi diferan. Ideyoloji chak diferan. Sa vi-n koz ke pèp Ayisyen an pito detwi tout pèp tanke yo kolabore paske lwa yo renmen lè san ap koule paske se san yo bwè. Si pa gen san koule, lwa yo pap manje, yo pap bwè. A koz desa, pèp Ayisyen an li divize miyèt e moso. 


Problèm fondamantal la se movèz espri ki anpare peyi 

movèz espri ke tout gro politisyen ap fè sakrifis touye bèf, kabwit, kochon, poul, mouton, eksetera pou vèse anpil san pou djab ak lwa manje afen ke pou yo ka gen pouvwa, lajan ak fanm. Tout otan ke nou menm jè kap vini nou kontinye ap swiv mach pye moun sa yo, pèp Ayisyen fèk koumanse drive atè, fèk koumanse divize paske problèm nou se vye espri yo ki anime tèt chak grenn politisyen, chak grenn filozòf, ak chak grenn aktivis, ki te kapapb fè diverans. Sa ki pi grav la se ke yo toujou refize aksepte ke 

Vodou a se li menm ki ap detwi nou paske se yon bagay satanik li ye, se yon bagay ki sòti nan fè nwa, ki rann tout moun ki fè pati de li nan fè nwa.

Si pou pèp Ayseyen avanse vè lavans, fòk nou retire peyi a nan men lwa

yo paske yo pap janm dakò fonksyone nan yon zòn kote ke san pap koule. Gade Afrika, gade Ozenn, gade tout peye kap sèvi fo dye kouman san ap koule nan yo chak jou, ya batay san rete, yo toujou nan gè. 


Li lè pou ou nou sispann blame inosan yo 

se relijiyon vodou a ki rann nou mechan, divize, gwayil 

rayisab, nou pa kapab kolabore, nou pa kapab viv ansann

li lè pou nou louvri je nou, nou menm ki jè pou nou pa fè menm 

chimen ak zansèt nou yo paske li rann nou mizerab, nou viktim tròp,

tròp san koule… nou pa kapab kontinye kite lwa ap bwè san pitit nou ankò

malere ap depanse tròp lajan pou fè seremoni vodou pu bay lwa manje, pou lwa bwè san epi yo chaje ak dèt yo pa ka peye, lwa manje pitit yo,

lwa dejwe yo, lwa fè you mechan, lwa fè yo fè mal, mechanste, touye pitit yo, manman yo, papa yo, frè yo, sè yo eksetera. 


Jè gason, jè fi, nou kapab chwazi fè yon lòt wout

Ameriken koumanse ak Bondye, gade kote li ye jodi a

li chanje se vwe men gade sak rive li lè lap pran move direksyon.

Pèp lakay, moun lakay, nou se frè ak sè si nou retire otorite nan men

lwa yo epi bay Bondye ki te kreye nou an, PROBLEM NOU YE, VA REZOUT. Nou pap janm fonksyonye byen se Ogou feray kontinye ap dirije peyi a. Sa se p`spektif reyalite a…sa ou panse!


Bondye beni ou!

 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found