Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Jis kilè, jis kilè lòm ap rekonèt ke se Bondye ki Bondye?
Posted On 9/16/2017 7:44:18 PM  

Malè ak moun ki leve yon nonm piwo ke Bondye

tout moun ki bay plis konsiderasyon ak creyati ke Kreyatè,

moun sa a se yon moun ki sòt anpil…

tout onè, tout reps, tout louwanj, tout glwa, 

tout otorite, tout pouvwa se pou Bondye…

oken moun pa gen dwa adore ke Letènèl sèl…

kelkeswa moun ki chwazi adore SEN, LWA, DJAB, DEMON, 

ESPWI AK TOUT LOT VOKSAL KI EKZISTE NAN PLAS BONDYE,

MOUN SA YO SE MOUN KI SAN KONPRANN, SE MOUN KI ENSANSE!

SE MOUN KI PI SOT MENM DEVAN ANIMAL YO, PASKE ANIMAL YO

KONNEN KIYES BONDYE YE…


Se sa ki fè nan jounen jodi, se lòm ki tonbe nan masisi, madivinèz 

bistwalite ak tout sòt de lòbèy paske lòm pèdi tout bon sans yo…

SAN JEZU, LI ENPOSIB POU YON MOUN GEN BON SANS.


Jis kilè pou lòm rekonèt ke se Bondye ki Bondye?

Jis kilè pou lòm rekonèt ke se Bondye ki chèf, se li ki domine?

Jis kilè pou lòm sispann reziste ak otorite Bondye nan syèl la?


Li lè pou lòm rekonèt ke se Bondye ki mèt lavi a

pa gen tankou li nan tout dimansyon ki eksiste yo, 

 paske tout se zèv men pa’l yo ye!


Nou te tande pale de Farawon, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Nebikadnedza, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Ewòd, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Seza, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Niwo, kote’l? lli mouri!

Nou te tande pale de Nemwad, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Aleksand, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Napoleyon, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Zoulou, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Desali-n, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Itlè, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Sada-m, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Ben-Laden, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Duvalye, kote’l? li mouri!

Nou te tande pale de Ajimal, kote’l? li mouri!


TOUT SENDENDEN KI TAP PRAN POZ SE dye YO YE,

BONDYE NAN SYEL LA KI DESIDE KONBYEN TAN NAP VIV LA

VOYE MOUCHE LANMO FOUKE TOUT…

LI METE TOUT ANBA TE EPI LI POURI TOUT

NANM YO AP RETE TANN JIJMAN…

TOUT TOWO SA YO, GENYEN POU YO ALE FE RANKONT

AK PI GRO TOWO BOUKLE KI EKSISTE A, KI SE LETENEL 

BONDYE KI KREYE SYEL LA AK TE A!


Jis kilè pou lòm rekonèt pagen moun ki kapab konpare ak Bondye

Jis kilè pou lòm rekonèt ke se Bondye ki sèl Kòk chante?

Ou menm ki refize koube devan Bondye, 

jou pa ou a gen pou li vini, mouche lanmò genyen pouli frape

pòt lakay ou, lè sa a, wap OBLIJE flanke jenou ou atè pa fòs

pou ou ouvè djòl ou epi kriye ke se Bondye ki Bondye!!!

Tout jenou, zanana kon pengwen, pik kòm mawo, genyen pou

yo flechi jenou yo devan Bondye epi deklare ke se Bondye ki Bondye!


Jis kilè, jis Kilè lòm wap rekonèt ke Bondye se Bondye?

Sispann swiv malproprete, abominasyon etabli pa lòm men

fè sa Pawò Bondye a mande pou ou fè anvan kòlè Bondye tonbe sou ou.

Li genyen pou li tonbe, men se kilè, to ou ta, li gen pou li tonbe!

MALE AK OU KI PAP MACHE AK KRIS LA!!!!


 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found