Login  |   Forgot Password  |   Sign-up  
 
 
HyperLink
Skip Navigation LinksEVH > Blogs > Blog Detail
 
 
Blog Detail 
 
 
 
The Word of God! by satisfactionist 
 
Sispann blofe tèt ou!!!!
Posted On 9/16/2017 7:44:39 PM  

Ou menm ki nan Jezu, lè ou analize tèt ou,

kote ou ye jodi-a ak kote ou te ye yè epi

ou reyalize kouman Jezu Kris transfòme lavi-ou,

kouman li chanje mani ou ak konpòteman ou, 

ki rann jodi-a ou pa moun ou te ye ayè-a, leve men ou

anlè kriye beni swa Letènèl…

Si ou wè 2 Korentyen 5:17 aplike nan lavi ou, jounen jodi-a,

se yon gras espesyal, sa pa soti de ou

paske genyen anpil moun ki nan Levanjil la, se mètdam yo ye…

yo sèmante sou nanm yo, ke yo pap janm chanje

olye yo avanse, se dèyè yap tounen tankou se kribich…

Di Bondye mesi dèske li retire ou pami mètdam sa yo

pami moun kap tronpe moun yo

pami moun kap mennen 2, 3 vi diferan yo…

nan travay, yo yon moun

nan lekòl, yo yon lòt moun

nan legliz la, yo tatalman sen

men lakay yo, yo konplètman diferan…

SI OU SE YON MOUN KONSA,

LAPRIYE KON CHANJE MOUN

LAPRIYE KON TRANSFOME MOUN

LAPRIYE KON BAY MOUN BON KARAKTE

LAPRIYE KON RANN MOUN FIDEL

LAPRIYE KON RANN MOUN ENTEG

LAPRIYE KON FE MOUN VINI MOUN SERYE

PASKE JEZU SE REPARATE MOUN LI YE!

Li lè, li tan pou ou kite Levanjil la penetre lavi ou

epi transfòme ou, paske Jezu genyen pou li vini

plezi bon sèlman pou yon ti tan

konsekans plezi se traka, pèsekisyon, maladi, tèt chaje

epi lanmò, ala fen lanfè…soufrans ki pap janm fini an!

Tout moun ki reziste e refize SANKTIFIKASYON, FIDELITE,

SENTETE, PESEVERANS, LAPRIYE MEN ki pran plezi nan 

banbòch, mache kouche a dwat a goch;

fete, bwè, kale kò, AN VERITE, AN VERITE, ANVERITE,

si, tronpèt sa-a sonnen pandan wap ouvè kò ou, NAN LANFE

OU PRAL BOULE.

Genyen yon dal moun ki panse

paske yo te ale nan yon legliz oubyen 

te chita devan yon televizyon, yo te fè yon ti priyè

mètdam, pran pòz konvèti yo epi yo tounen nan 

menm voksal ak tenten yo tap fè opa avan yo,

epi chak premye dimanch vini pran lasentsèn

tou santi tafya, sigarèt ak motèl, yo panse yo deja sove…

AN VERITE, ANVERITE, AN VERITE ZANMI-M,

SI OU SE YONN NAN MAGOUYE, METDAM SA YO,

OU BEZWEN DESANN SOU JENOU OU KOUNYEYA

PASKE SI JEZU TOUNEN ASWE-A, KAFE OU AP KOULE

AK MA…

Repanti, retounen vini jwenn Jezu Kris epi mache 

selon lòd Kris La, sispann kale kò, sispann ale nan bal,

sispann ale nan disko, sispann apante nan tout motèl,

sispann ale nan kanaval, nan tout vye odjans, sispann fimen

sispann fè tripotaj, sispann pran mennaj ak mari, fanm moun,

se Levanjil ouye!!!

LI LE, LI TAN POU OU REPANTI PASKE JEZU PRAL RETOUNEN

Se tèt ou wap blofe....

JEZU KRIS PA PRAN NAN METDA-M

 
Comments
Login or register to leave a comment
No Comments Found